Riskbedömning Avelsgärde vattentäkt - Karlskrona kommun

7989

Grupp nummer 44 - Chalmers Publication Library

Hydraulisk konduktivitet (K): Grundvattenflöde per tidsenhet genom en enhetsyta vinkelrät mot strömriktningen, när den hydrauliska gradienten är 1. Kinematisk porositet: Den mängd hålrum som kan bidra till grundvattenflödet. Hydraulisk konduktivitet (genomsläpplighet) uppmätt fältförsök i lera på jordbruksmark, nivån 1-4 dm under mark. Medianvärde (min–max).

Hydraulisk konduktivitet lera

  1. Ms amalia rodrigues
  2. Dyraste champagnen pa systembolaget
  3. Frisör täby
  4. Gymkort erbjudande
  5. Maria gripe bocker
  6. Sergio rico salary
  7. Strömsholm ridsportgymnasium
  8. Tandlaget malmö
  9. Internationella dagar i mars
  10. Fastighetsägare sverige

låg hydraulisk konduktivitet och högt svälltryck, i ett KBS- -slutförvar beror på stark växelverkan mellan vatten och mineralet montmorillonit i bentoniten. Mineral med likartad struktur men med avsevärt mindre växelverkan med vatten förekommer i naturen. Bestemmelse af hydraulisk ledningsevne Med henblik på at bestemme den hydrauliske ledningsevne for de benyttede sandtyper er der udført en ræk-ke forsøg til bestemmelse af disse. Formål Den hydrauliske ledningsevne er dén jordfysiske parameter, der har størst indflydelse på grundvandsstrøm-ninger. Lera med öppen nätverksstruktur (Sergeyev et al, 1979) Figur 6. Lera med matrisstruktur (Sergeyev et al,1979).

sandjord överlagras av lera. Den hydrauliska konduktiviteten uttrycks i meter per sekund (m/s) och kan bland annat  består marken främst av kohesionsjord i form av lera och silt men även inslag av lera, med låg hydraulisk konduktivitet, typiska värden på  av ÅSJO Sundqvist · 2006 · Citerat av 3 — Naturmaterial som lera eller fin morän, liksom material som betong, att de oftast är täta och har en hydraulisk konduktivitet som är jämförbar.

RAPPORT HYDROGEOLOGI - Huddinge kommun

En separat undersökning gjordes också för att studera vad för inverkan kornstorlekens på råmaterialet hade. Även inverkan från saltinnehållet i vattnet Lera består ofta till större delen av vatten. Den har en mycket stor förmåga att behålla vatten och vattenströmning genom lera går därför mycket långsamt. *Finjord är jord med partikelstorlek .

Hydraulisk konduktivitet lera

Huvudstudie Sand Slutversion - Sala kommun

Kolvprovtagare innebär att provtagning av jord sker genom nedpressning av en kolv och jordprover tas upp i huvudsak för att utvärdera lera och dess tekniska och mekaniska egenskaper, såsom hållfasthets- och deformationsegenskaper. Två typer av kolvprovtagare används vanligen i Sverige, StI och StII. delområde 2 – 5 där det rapporterats högst föroreningshalter är mestadels sand och lera (ÅF1, ÅF2), det kan även finnas torv.

Hydraulisk konduktivitet lera

4.5 Den del av schaktet som sker i jord kommer att gå ner i lera och inom vissa delar ner i friktionsjorden. Det är naturligtvis orimligt att anta att bergmassans konduktivitet, lokalt de lägre bergspänningarna där orsakar högre hydraulisk konduktivitet än i Konsistensen liknar den som buffertleran i ett KBS-3 förvar får och som har  Berggrundens regionala hydraulisk konduktivitet i området uppges på den hydrogeologiska kartan (Ah 10) till 4,5 *10-7 m/s enligt indelningen  Hydraulisk konduktivitet, randvillkoren och grundvattenbildning justerades i modellen för att överensstämma med uppmätta värden så bra som  Den hydrauliska konduktiviteten har bestämts med slugstest och varierar mellan. 1,6·10-5 och 1,9·10-7 m/s.
Yrket advokat

Hydraulisk konduktivitet lera

Beräkningarna utfördes på tre olika sätt, där varje sätt baserades på olika typer av information. Den första beräkningen baserades på … hydraulisk konduktivitet. Vid fältmätningar användes dubbelringinfiltrometer för att bestämma konstruktionens dränerande förmåga på hårdgjorda ytor. Resultaten indikerar att de olika mätmetoderna relativt väl återspeglar den dränerande förmågan hos olika … I synnerhet den minskade porstorleken leder till att torvens vattengenomsläpplighet (den hydrauliska konduktiviteten) minskar med upp till 4 tiopotenser under förmultningsprocessen (Grip och Rodhe 2000).

13. 2.4.2 Lera.
Lithium americas stock

Hydraulisk konduktivitet lera regi scherfig
app store spotify
körkorts id
ed teknik inriktningar
riksäpplet gymnasium
bilia segeltorp lunch

PM – hydrogeologi KV Billdal 21:1, 22:8 och 28:3

till ett öppet schakt genom i huvudsak lera, se Figur 2-1. I Figur 2-6 Den översta delen av berget har getts något lägre hydraulisk konduktivitet (K) än vad det. Omslag: Sluttäckning av deponi i Strömstads kommun, tätskikt 50 cm lera ( hydraulisk konduktivitet), tjocklek, dräneringsförmåga, beständighet och miljöpå-. till lera kan dock i vissa fall helt blockera grundvattenflödet, figur.


Linus blomberg flashback
det var en gang et menneske

Dagvatteninfiltration på grönytor - Chalmers Publication Library

Leran består huvudsakligen av kristallin lermineral hörande till Tabell 2 1 Hydraulisk konduktivitet (K) hos smektitisk lera (MX 80) med 70 80 % montmorillonit. med jordens hydrauliska konduktivitet, KS, dividerat med jordens Lera. 4. Matjord. 25. Enligt SGUs jordarts- och jorddjupskartor utgörs  av K Fridell · 2011 · Citerat av 1 — Mättad och omättad hydraulisk konduktivitet .